top of page

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

HTMK Tööjõud OÜ (edaspidi HTMK) on võtnud endale eesmärgiks olla oma klientide isikuandmete töötlemisel ja kaitsmisel usaldusväärseks partneriks, lähtudes seadusest ja kliendi õigustest. Isikuandmete töötlemise põhimõtetes kirjeldatakse kliendi isikuandmete kogumist, kasutamist, edastamist, avaldamist ja talletamist.

1. Mõisted

1.1. Vastutav töötleja. Füüsiline või juriidiline isik, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.
1.2. Volitatud töötleja. Füüsiline või juriidiline isik, kes töötleb isikuandmeid HTMK nimel (ajavõtuteenuse pakkuja, andmesüsteemide haldajad ja arendajad).
1.3. Isikuandmed. Igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.
1.4. Isikuandmete töötlemine. Igasugune isikuandmetega tehtav toiming (isikuandmete kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, juurdepääsu võimaldamine, päringute tegemine, kasutamine, edastamine ja hävitamine).
1.5. Klient. Iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada HTMK teenuseid.
1.6. Teenused. HTMK pakutavad teenused ja nendega seotud tegevused.
1.7. Veebileht. www.htmk.ee on HTMK veebileht.

2. Üldsätted

2.1. Isikuandmete vastutav töötleja on HTMK Tööjõud OÜ, registrikood 16218020, aadress Mustamäe tee 55-224, 10621, Harjumaa, Tallinn,
2.2. Isikuandmete töötlemise põhimõtted on mõeldud klientide turvalisuse ja isikuandmete kaitse tagamiseks, et kaitsta neid ebaseadusliku isikuandmete kasutamise eest.
2.3. Isikuandmete töötlemisel lähtub HTMK seadusest ja andmeid kogutakse ulatuses, mis on vajalik klientide kvaliteetseks ja parimaks teenindamiseks HTMK pakutavatel teenustel.
2.4. Avaldades soovi kliendiks saada, annab klient sellega nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks põhimõtetes sätestatud tingimustel.
2.5. HTMK võib isikuandmete töötlemiseks kasutada volitatud töötlejaid (nt ajavõtuteenuse pakkuja). Sellistel juhtudel vastutab HTMK, et andmetöötlejaid töötlevad isikuandmeid HTMK juhiste järgi ja kooskõlas kohalduva õigusega ning rakendavad nõuetekohaseid turvameetmeid.

3. Mis eesmärgil ja milliseid isikuandmeid töödeldakse

3.1. HTMK töötleb isikuandmeid, mis on kliendi kohta teatavaks saanud HTMK teenuseid kasutades või isiku registreerimisel HTMK kliendiks.
3.2. HTMK töödeldavad isikuandmed on kliendi teave teenuste tarbimise ja teenuste osutamisega seotud tegevuste kohta.
Isikuandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel:

  • täita klientide ees võetud kohustusi teenuste osutamise osas;

  • teavitada kliente olulisest infost teenuse osutamise kohta;

  • täita EV õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

4. Isikuandmete kasutamine

4.1. Kogutud isikuandmete abil teavitame klienti e-posti vahendusel uudistest ja kampaaniatest, kui klient on andnud selleks oma nõusoleku.
4.2. Kliendil on igal ajal õigus keelduda nimetatud pakkumistest või küsitluste saatmisest, teatades sellest HTMK e-posti aadressil info@htmk.ee

5. Turvalisus ja andmete ligipääs

5.1. Isikuandmeid säilitatakse HTMK andmebaasides ja serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil.
5.2. HTMK rakendab asjakohaseid korralduslikke ja tehnilisi meetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
5.3. Juurdepääs isikuandmetele on HTMK töötajatel, kes on teadlikud isikuandmete kaitse põhimõtetest ja nende konfidentsiaalsena hoidmise kohustusest ning vastutavad eeltoodud kohustuste rikkumise korral.
5.4. HTMK töötajatel on õigus töödelda kliendi isikuandmeid ainult tööülesannete täitmiseks.
5.5. Kliendi isikuandmeid ei avaldata kolmandatele osapooltele, välja arvatud juhul kui andmete väljastamise vajalikkus tekib seoses HTMK teenuse osutamisega (lepingulised koostööpartnerid nagu nt ajavõtuteenuse pakkuja), kui kohustus tuleneb seadusest või kui selleks annab loa isik, kellele andmed kuuluvad.

5.6 HTMK Tööjõud OÜ rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. HTMK Tööjõud OÜ ei vastuta kolmandate isikute ligipääsu eest Kasutaja enda kontrolli all olevatele seadmetele, internetile ning selle turvalisusele.

6. Isikuandmetega tutvumine, parandamine ja varjamine

6.1. Juhul, kui klient leiab, et tema isikuandmete töötlemine ei ole õigusaktide või isikuandmete kaitse põhimõtete järgi lubatud, on tal õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise, avalikustamise ja/või neile juurdepääsu lõpetamist.
6.2. HTMK töötleb isikuandmeid nii kaua, kuni isikuandmete töötlemise eesmärgid on saavutatud või õigusaktidest tulenevad kohustused on täidetud.

7. Vaidluste lahendamine

7.1. Kliendil on õigus isikuandmete töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse ilmnemise korral pöörduda HTMK poole e-posti teel info@htmk.ee
7.2. Kliendil on õigus pöörduda kaebusega HTMK poole, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtusse, kui klient leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi.

8. Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

8.1. HTMK Tööjõud OÜ veebilehte kasutades olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki seotud isikuid.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@htmk.ee.

9. Küpsised

9.1. HTMK Tööjõud OÜ kasutab veebilehel küpsiseid (ingl k Cookies), avaldades lehel sellesisulise teate ja küsides vajadusel veebilehe kasutaja nõusolekut. Küpsis on väike tekstifail, mida veebileht salvestab kasutaja arvutisse või nutiseadmesse. See võimaldab talletada infot veebilehe kasutaja eelistuste kohta, nii et kasutaja ei pea lehte uuesti külastades või lehti sirvides uuesti valikuid tegema.

9.2. Õigus küpsiste paigaldamisest keelduda

Kasutaja võib küpsised blokeerida ja kustutada ning muuta aega, mille vältel küpsiseid nende veebilehitsejate kaudu hoiustatakse (tavaliselt vahelehtede „Tööriistad“, „Valikud“/“Privaatsus“ või „Konfidentsiaalsus“ kaudu). See mõjutab aga nende sirvimiskogemust. Ehkki küpsiste süstemaatiline väljalülitamine veebilehitsejas takistab kasutajal teatud teenuseid või funktsioone kasutada, ei kujuta see kasutaja jaoks mingit kaotust ning tal ei ole sellest tulenevalt õigust mingisugust hüvitist saada.

bottom of page